Avi Salman - Law Office

מחיקת חובות

מחיקת חובות – יש כזה דבר?

מחיקת חובות – האמנם? רבים פונים אל משרדנו בשאלה כיצד ניתן למחוק חובות בצורה היעילה והמהירה ויותר. ובכן, התשובה הכנה היא שחובות לא נעלמים “סתם כך” באמצעות אמירת מילת קסם או פעולה בודדה ולכן המושג “מחיקת חובות” שגוי מיסודו.

מה בכל זאת ניתן לעשות? בהתקיים תנאים מסוימים החייב יכול ליזום הליכים משפטיים, כאשר בסופו של ההליך ובכפוף לעמידת החייב בדרישותיו החייב יוכל לקבל פטור מחובות העבר שלו ולצאת לדרך חדשה בחיים.

ריכזנו עבורכם את הדרכים העיקריות ל”מחיקת חובות”.

פשיטת רגל

הליך משפטי מרכזי לפתיחת דף חדש בחיים הוא הליך פשיטת רגל. ככלל, הליך פשיטת רגל נמשך מספר שנים, כאשר במסגרת ההליך על החייב לעמוד בתשלומים החודשיים שנקבעו בעניינו, לפעול בתום לב לרבות ביחס לדיווחים המוגשים למנהל המיוחד, וכן לעמוד בתכנית הפירעון שנקבעה בהליך בהתאם ליכולתו.

בסופו של הליך פשיטת רגל, יוכל החייב לקבל “הפטר” חובות הפוטר אותו מכל חובותיו ערב צו הכינוס והחייב יוכל לצאת לדרך חדשה נטולת חובות.

הפטר בהוצאה לפועל

הליך משפטי נוסף, חדש יחסית, הוא הליך הפטר חובות בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים. בדומה להליך פשיטת רגל, גם כאן, בהתקיים תנאים מסוימים (למשל החייב מוכרז מוגבל באמצעים מזה 4 שנים לפחות; החייב עומד בצו התשלומים שנקבע לו בתיק האיחוד ב-3 שנים האחרונות; סך חובותיו של החייב לא עולה על 800,000 ₪) יוכל החייב, בסופו של הליך, לקבל פטור מחובותיו  מבלי לצאת מכתליי ההוצאה לפועל.

הסדר חובות בהוצאה לפועל

דרך נוספת ל”מחיקת חובות” (ובמרבית המקרים המומלצת ביותר לדעתי) היא הסדר חובות. המשמעות של מהלך כזה אינו מחיקת חובות, אלא מו”מ לצורך גיבוש הסכם חוב עם כל אחד ואחד מנושי החייב, כאשר לרוב הנושה מסכים “למחוק” או “לוותר” על חלק מסוים מהחוב (לעיתים עשרות ומאות אלפי ₪) כנגד קבלת כסף מהחייב באופן מיידי.

בדרך זו החובות מסולקים באופן מיידי בטווח של ימים/שבועות/חודשים והחייב מותיר את חובותיו מאחור. כמובן שכל מקרה בהתאם לנסיבותיו וישנם משתנים רבים המשפיעים על טיב הסדר החוב, כגון מצב אישי של החייב, נכסי החייב, גיל החוב, סך החובות, זהות הנושים, מספר נושים וכיוצא באלה.

דוגמא להסדר חובות שגובש ע”י משרדנו ובמסגרתו “נמחקו חובות”: חייב עם 11 נושים שונים ועם חובות בסך של 1,200,000 ש”ח – בתום מו”מ שארך כ- 3 חודשים גובשו הסדרי חוב עם כל נושי החייב בסך כולל של כ- 123,000 ₪ בלבד. לאחר ביצוע התשלום כל תיקי ההוצאה לפועל כנגד החייב נסגרו.

חשוב לציין, כי כדי לגבש הסדרים מהסוג הזה על החייב להיערך מראש, או באמצעות צד ג’, לגייס סכום כסף נזיל (חלקו בתשלומים) לטובת סילוק חובותיו בדרך הזו.

כמו כן, מומלץ ביותר להסתייע בעורך דין הוצאה לפועל מנוסה במו”מ ובהסדרי חובות, הן במובן של השגת התוצאה האופטימלית עבור החייב והן בהקשר של אופן הכנת ההסדר והגשתו בהתאם לנסיבות של כל מקרה לגופו.

הפחתת הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל מקנה לרשם ההוצאה לפועל סמכות להקטין את תוספת הפרשי ההצמדה והריבית, ואת ריבית הפיגורים, מטעמים מיוחדים שירשמו.

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי תיק ההוצאה לפועל אינו יכול לשמש “תכנית חיסכון לזוכה” אשר תמתין לזוכה, פרק זמן ממושך, ללא נקיטת הליכים, תוך צבירת הפרשי הצמדה וריבית ( ע”א 2836/03 עיריית תל-אביב נ’ מור תמר).

לכן, בתנאים מסוימים של היעדר נקיטת הליכים בתיק ההוצאה לפועל פרק זמן ממושך או שיהוי בנקיטת הליכים ע”י הזוכה, החייב יוכל להגיש בקשה מסודרת ולעתור להפחתת הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בתיק ההוצל”פ ובכך להביא להפחתת החוב.

כמובן שבקשה מעין זו לא פוטרת את החייב מהחוב וצעד כזה נשקל ע”י עורך דין הוצאה לפועל אך ורק במקרים ספציפיים כחלק ממכלול שיקולים ופעולות שמטרתן להתמודד עם חובות החייב.

התנגדות לביצוע שטר/טענת פרעתי

דרך נוספת לעתור כנגד חוב נטען היא הליך של התנגדות לביצוע שטר או טענת פרעתי בהוצאה לפועל. ככלל, מדובר בהליכים ראשוניים שננקטים ע”י החייב בתחילת חיי תיק ההוצל”פ בסמוך לאחר פתיחתו ובזמן שהחייב כופר בעצם קיום החוב.

במקרה כזה, החייב יוכל להגיש התנגדות לביצוע שטר (למשל בטענת כישלון תמורה) או לנקוט בהליך של טענת פרעתי בהוצאה לפועל (משל בטענת קיזוז או טענת פירעון) ובכך להביא לביטול “החוב”.

לייצוג משפטי בהוצאה לפועל או פשיטת רגל צרו קשר ונשמח לסייע! טל: 077-2042380

Facebooklinkedinmail

הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים

הפטר בהוצאה לפועל הינו הליך שנולד מכוח הוראת שעה שנקבעה בחוק ההוצאה לפועל ותוקפה עד ליום 5.9.18,  כאשר במסגרת ההליך החייב בהוצאה לפועל עשוי לקבל, בכפוף לתנאים מסוימים,  צו הפטר הפוטר אותו מחובותיו ולמעשה מחיקת חובות בהוצאה לפועל.

חשוב לזכור כי לא ניתן לקבל הפטר ביחס לחובות שאינם ברי הפטר, כגון קנסות פליליים ומנהליים, חוב מזונות וחובות בגין משכנתא ו/או משכון.

התנאי הראשוני לפתיחת הליך של הפטר בהוצאה לפועל,  הינו הכרזתו של החייב כ”חייב מוגבל באמצעים” ב-4 שנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות. הרציונל הוא לאפשר לחייבים שהוכרזו כמוגבלים באמצעים מזה תקופה ארוכה לצאת לדרך חדשה ולפתוח דף חדש בחייהם.

יתר התנאים להגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל הם כדלקמן:
  • בעת הגשת בקשת ההפטר סך חובותיו של החייב נמוכים מ- 800,000 ₪.
  • לחייב אין נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת (למשל נכסי מקרקעין, כלי רכב) למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.
  • החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה להפטר בהוצאה לפועל. החריג לכך הינו אי עמידה בצו התשלומים בשל הרעה של ממש במצב הכלכלי של החייב שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות.
  • אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב.
  • במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר: לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור; החייב לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל שהגיש החייב לפי הפקודה ; לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

יצוין,  כי ישנם סייגים נוספים למתן הפטר בהוצאה לפועל, לכן חשוב להיוועץ בעורך דין מומחה להוצאה לפועל שזו התמחותו על מנת שיבחן המקרה לגופו. כך למשל, אם בזמן שהחייב היה מוכרז מוגבל באמצעים ביצע פעולות בחוסר תום לב שמטרתם ניצול לרעה של ההליך או אם קיים חוב לנושה אחד בסך של למעלה מ-400,00 ₪, או אז חל סייג למתן הפטר.

הבקשה להפטר בהוצאה לפועל

קבלת הפטר מחובות

בהנחה והחייב עומד בתנאים שפורטו, ניתן להגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל ומיד לאחר מכן יפורסם ברשומות ובעיתון יומי שנפתח תיק הפטר  כאמור, והודעה בדבר פתיחת ההליך תישלחנה לכלל הנושים של החייב.

בשלב הבא, הנושים רשאים בתוך 3 חודשים להגיש התנגדות להפטר. ככל שהוגשה התנגדות, יתקיים דיון בהתנגדות במעמד החייב וכלל הנושים. באם לא הוגשה התנגדות, יתקיים דיון במהלכו ייחקר החייב וייבחן האם עמד בתנאים לקבלת הפטר מחובותיו.

בסופו של תהליך, תינתן החלטת הרשם בין אם ליתן צו הפטר ובין אם לדחות את הבקשה להפטר בהוצאה לפועל. חשוב לזכור, כי כל עוד לא ניתן צו הפטר, יש להמשיך לשלם את החיוב החודשי שנקבע בצו התשלומים, אלא אם כן הוחלט אחר ע”י הרשם.

 לייעוץ וייצוג בבקשה להפטר בהוצאה לפועל, צרו קשר ואשמח לסייע.

Facebooklinkedinmail

הסדר חוב

הסדר חוב בהוצאה לפועל 

מהו הסדר חובות ולמה צריך אותו?

על היתרונות של הסדר חוב:  פעמים רבות פונים אליי חייבים אשר מתנהלים כנגדם מספר תיקי הוצאה לפועל בסכומים שונים,

כאשר אותם חייבים שואלים כיצד ניתן לצאת מהחובות ומחפשים סיוע בסגירת חובות בצורה היעילה והמהירה

ביותר, במטרה להגיע למצב של סגירת תיקי ההוצאה לפועל ופתיחת דף חדש בחיים נקי מחובות.

בסיטואציה כזאת, רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין להסדר חובות ולבחון האם ניתן להגיע לפשרה ולגבש הסדר חובות

עם כלל הנושים בתיקי ההוצאה לפועל, ובכך להביא לסגירת תיקי ההוצאה לפועל בצורה מהירה ללא הליכים משפטיים מיוחדים. 

כאן המקום להבחין בין בין הסדר חובות בהוצאה לפועל הנעשה בין החייבים לבין “הזוכים” השונים בתיקי ההוצל”פ,

לבין הסדר נושים בהליך פשיטת רגל שהוא פרוצדורה אחרת בין חייב המצוי בהליך של פשיטת רגל לבין נושים שהגישו תביעת חוב בהליך של פשיטת רגל. 

בנוסף יצוין, כי אין הבדל אם החייב (או הנושה) הוא חברה בע”מ או אדם פרטי לעניין הסדרי חובות, כאשר אין מניעה לגבש הסדרי חובות במקרים אלה. 

כמו כן, הרבה מתבלבלים לחשוב בטעות שהסדר חוב נעשה עם הוצאה לפועל, כאשר בפועל הסדר נעשה ישירות מול הזוכים בתיקי ההוצל”פ השונים. 

הסדר חובות – איך מתחילים?

דרך המלך להגיע להסדר חוב בהוצאה לפועל היא באמצעות עורך דין הוצאה לפועל מנוסה, אשר בראש ובראשונה יבצע

בדיקה מקדימה של תיקי ההוצאה לפועל, מהות החובות, היקף החובות, מספר הנשים וכו’, וזאת כדי לאמוד את הסיכוי לגבש הסדר חוב בתנאים האופטימליים עבור הלקוח.

כמובן שבמסגרת הבדיקה ייעשה תיאום ציפיות מול החייב מבחינת היכולת הכספית והסכום אותו יוכל החייב לגייס לטובת גיבוש

הסדר החובות, בין אם באמצעות מקורות מימון פרטיים, סיוע של משפחה, חברים, צדדים שלישיים ולעתים באמצעות הלוואה לצורך הסדר חוב.

הסדר חוב או פשיטת רגל – מה עדיף?

משרדנו דוגל בגישה לפיה יש למצות תחילה אפשרות לגבש הסדר חוב כחלופה להליכים משפטיים אחרים וללא פשיטת רגל.

במקרים רבים הליך זה של הסדר חובות עדיף על פרוצדורה של פשיטת רגל או הפטר בהוצאה לפועל מאחר ובמקרים

אלה התוצאה המיוחלת של מחיקת החובות עשויה להתקבל בתוך זמן קצר יותר, תוך חסכון בכסף, במינימום משאבים ובמינימום

השלכות על החייב ומשפחתו לעומת הליכים משפטיים כגון פשיטת רגל.

יחד עם זאת, במקרים אחרים לא יהיה מנוס אלא לפנות לפרוצדורה של פשיטת רגל, לדוגמא במצב

שבו לא ניתן לגייס את סכום הפשרה על מנת להגיע להסדרי חבות מול כלל הנושים.

הסדר חובות או איחוד תיקים/מוגבל באמצעים?

בשונה מהליך פשיטת רגל, הליך של הפטר בהוצאה לפועל או הסדר חוב, בהם היעד הוא יציאה מהחובות וסגירת תיקי

ההוצאה לפועל, איחוד תיקים הוא הליך שמטרתו לאגד את כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד חייב

לכדי תיק איחוד, כאשר הרציונל באיחוד תיקים הוא לאפשר לחייב להימנע מהתמודדות עם מספר תיקים במקביל.

מעטים המקרים בהם עמידת החייב בצו התשלומים שנקבע בתיק האיחוד תביא לפרעון החוב ולסגירת התיק, במיוחד בתיקים

בהם היקף החובות גדול למול יכולת החזר קטנה של החייב, כאשר תיק איחוד אך ורק “יקנה” לחייב זמן ולא יביא לפתרון לצאת מהחובות.

לפיכך, במרבית המקרים כאשר המניעים של החייב הם לסגור את תיקי ההוצל”פ ולצאת לדרך חדשה נטולת חובות, עדיף למצות ניסיון להגיע להסדר חוב במקום פניה להליך של איחוד תיקים.

יצוין, כי פעמים רבות חייבים  מגיעים להסדר חובות מתוך הליך איחוד תיקים, וזאת לאחר תקופה של עמידה בצו התשלומים בתיק האיחוד וחלוקת התשלום בין הזוכים ע”י ההוצאה לפועל.

עוד יצוין, כי אחד התנאים המקדמיים לפניה להליך של הפטר חובות בהוצאה לפועל הוא היותו של החייב בסטטוס “מוגבל

באמצעים”, לכן בנסיבות מסוימת בהן החייב בסטטוס מוגבל באמצעים מזה תקופה ובכפוף לתנאים שנמנו

בחוק ההוצאה לפעול לקבלת הפטר חובות, ניתן לשקול לחיוב פניה להליך של הפטר בהוצאה לפועל. 

איך נראה הסדר חוב וכיצד להגיע להסדר חוב מיטבי?

ישנם מספר רב של משתנים המשפיעים על טיבו של הסדר חובות שניתן לגבש עם הנושים. ראשית יצוין,

כי משרד עורכי דין להסדרי חובות המתמחה בתחום ובעל ניסיון במו”מ והסדרי פשרה יוכל, על פי רוב,

להביא לתוצאות אופטימליות עבור החייב בעניין זה. מעבר לכך, הסדר חוב מסודר הנערך באמצעות עו”ד לחובות יבטיח את זכויות

החייב בצורה מיטבית ויביא בסופו של יום למחיקת החובות וסגירת תיקי ההוצאה לפועל כולם.

מכל מקום, הפרמטרים שעשויים להשפיע על טיב הסדר חובות עשויים להיות זהות הנושים, מהות החוב, סכומי החובות, גיל

החובות, סוג ההליך שבו מצוי החייב (איחוד תיקים, מוגבל באמצעים, פשיטת רגל), משקעים אישיים עם הזוכים ועוד משתנים נוספים. 

למשל, מלאכת גיבוש הסדר חוב לדוגמא עם בנק כאשר החוב הוא בסך 200,000 ש”ח, תהיה שונה לחלוטין מחוב לחברת סלולר בסך 20,000 ש”ח.

יחד עם זאת, הסדר חובות על פי רוב מביא להפחתה בסכום הכולל של החובות, וכן לפריסת החובות לתשלומים על פני תקופה. 

בסופו של תהלך, במידה והושגה הסכמה עם הנושה, עורך דין להסדר חובות יגבש הסדר חובות מסודר שיכלול את כל התנאים

שסוכמו בין הצדדים, לרבות גובה סכום הפשרה שסוכם לסילוק החוב בתיק ההוצאה לפועל ואופן התשלום, ויתור טענות הדדי

וכמובן סגירת תיק ההוצל”פ בתוך מספר ימים לאחר תשלום הסכום המוסכם. 

הסדר חובות מול בנקים 

מניסיוננו, פעמים רבות הבנקים וחברות האשראי הינם הנושים המרכזיים והגדולים ביותר, כאשר גיבוש הסדר חוב

עם כלל הנושים תלוי במידה רבה ביכולת לגבש הסדר חוב עם הבנק תחילה.

אותם חובות לבנקים ולחברות האשראי נובעים על פי רוב מהלוואות שלא נפרעו או מאשראי שלא שולם.

ככלל, בדומה לנושים אחרים שאינם בנקים, ניתן להגיע להסדרי חובות עם בנקים גם בשלבים שלפני פתיחת תיקי הוצאה לפועל,

כאשר החייב מקבל מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין החובות.

כמובן שיש לבחון היתכנות לגבש הסדר חובות מול בנקים או מול חברות אשראי לפני שלבים משפטיים בטרם פתיחת תיק

הוצל”פ, אולם לעתים בשל הנסיבות וההיקף המצטבר של החובות לא ניתן להגיע להסדר חוב מול הבנק בשלבים מוקדמים אלה.

עוד יצוין, שככל שהבנק אינו “נושה מובטח” והחוב לבנק אינו מגובה בערובות להבטחת החוב (למשל שעבוד על רכב, משכנתא)

אזי הבנק הוא במעמד “נושה רגיל” ככלל הנושים והיכולת להגיע עם הבנק להסדר חוב היא כמובן ממשית יותר. 

הסדר חובות באיחוד תיקים

הסדר חוב

הסדר חוב

במקרים רבים, חייבים אשר מתנהלים כנגדם מספר תיקי הוצל”פ

מצויים בהליך של איחוד תיקים, שבמסגרתו כל תיקי ההוצאה לפועל מאוחדים לכדי תיק אב אחד.

נשאלת השאלה, מה קורה כאשר חייב המצוי בהליך של איחוד תיקים מעוניין לגבש הסדר חוב עם אחד מהנושים או חלקם?

במקרה כזה נקבע, כי עם פתיחת תיק איחוד תיקים, תשלום חובות לנושים שלא באמצעות תיק האיחוד

מהווה העדפת נושים אסורה (בר”ע (מחוזי ת”א) 1654/08 רכטינגר נ” בנק דיסקונט תק-מח 2009(2), 9319 , 9321,(2009).

המשמעות היא שאותו חייב לא יוכל לגבש הסדר חוב עם נושה אחד בלבד מחוץ לתיק האיחוד, ובאם עשה כן,

רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או על פי בקשת אחד הזוכים בתיק האיחוד, לקבוע כי מדובר בהעדפת נושים אסורה.

במקרים אלה של איחוד תיקים, ככלל ניתן יהיה לגבש הסדר חובות עם מקצת הנושים, רק כאשר הסדר חובות נעשה באמצעות צד

ג’ שמעוניין לסייע לחייב ולשלם את החוב עבורו. במקרה זה, תשלום לנושה עשוי שלא להיחשב העדפת נושים אסורה.

תוקף של החלטה להסדר חובות

בפרקטיקה נהוג לעיתים לבקש מרשם ההוצל”פ ליתן תוקף להסדר הפשרה שגובש בין הצדדים.

מרגע שניתן תוקף כאמור, כל ההליכים בתיק מעוכבים כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר.

אם החייב מפר את הסדר החוב (למשל לא שילם תשלום במועד), הזוכה עשוי לפנות בבקשה לחידוש הליכי ההוצל”פ כנגד החייב,

תוך הקטנת קרן החוב בגין התקבולים ששילם החייב עד כה.

במידה וההסדר כולל תשלומים שעל החייב לשלם על פני תקופה ארוכה, על הזוכה לדווח מידי שלושה

חודשים לרשם ההוצל”פ על התקבולים שקיבל מהחייב על חשבון החוב.

אם אתם מעוניינים להגיע להסדר חוב באמצעות עורך דין הוצאה לפועל מנוסה הנכם מוזמנים ליצור קשר ונשמח לסייע: 077-2042380
Facebooklinkedinmail
Call Now Button דילוג לתוכן