Avi Salman - Law Office

תביעה על סכום קצוב

 

תביעה על סכום קצוב בהוצל”פתביעה על סכום קצוב

חוק הוצאה לפועל מאפשר, בתנאים מסוימים, הגשת תביעה על סכום קצוב ישירות בלשכת הוצאה לפועל מבלי להידרש לפנות לבית המשפט.

תביעה על סכום קצוב מוגשת בלשכת ההוצאה לפועל בדומה לביצוע פסק דין של בית המשפט.

גביית חובות באמצעות פנייה להליך של הגשת תביעה על סכום קצוב הינם לרוב יעילים, מהירים באופן יחסי,
חוסכים בעלויות לתובע ומונעים התדיינות ארוכה בבתי המשפט.
 
עם זאת, על מנת להגיש תביעת סכום קצוב ישירות בהוצאה לפועל, על התביעה לעמוד במספר תנאים מצטברים שנקבעו בחוק הוצאה לפועל כדלקמן:
  • התביעה היא מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב (למשל חוזה שכירות בכתב, הסכם הלוואה בכתב).
  • התביעה היא על סכום קצוב, קרי סכום כסף שניתן לחשבו בצורה חשבונאית פשוטה, כגון פיצויים מוסכמים בסך X הקבועים בהסכם שכירות; או סכום + ריבית שנקבעו מפורשות בהסכם הלוואה.
    בהקשר הזה יצוין, כי לא תתאפשר הגשת תביעה על סכום שניתן לשומה (להערכה).
  • סכום התביעה הוא עד 50,000 ₪ ביום הגשתה.

סוגי תביעות נוספות שניתן להגיש בהליך של תביעה על סכום קצוב, מתייחסות לתביעות הבאות מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

דוגמא לתביעות מכוח חיוב: אגרת רשות השידור, חובות ארנונה ובלבד שהתביעה הינה עד 50,000 ₪.

מכתב התראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב בהוצל”פ 

סעיף 81א1 לחוק קובע, כי בטרם הגשת תביעה על סכום קצוב, על התובע לשלוח לנתבע בדואר רשום התראה לפני הגשת תביעת סכום קצוב בהוצאה לפועל.

התראה כאמור חשוב שתוגש בנוסח הקבוע בתקנות באופן בולט, ותכלול מאת הפרטים שנקבעו בתקנות הוצאה לפועל לעניין זה.

ככלל, על ההתראה לכלול את סכום התביעה, פירוט העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה, לרבות פרטי החוזה/התחייבות שמכוחם נוצרה ואת מועד התהוותה.

חשוב שהתראה לפני תביעה על סכום קצוב וכתב תביעה כאמור ינוסחו באמצעות עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בהגשת תביעות על סכום קצוב וגביית חובות. 

אי משלוח התראה או התראה וכתב תביעה שאינם כתובים ומנוסחים כדבעי עשויים להביא לתוצאה של מחיקת התביעה.

בתום 30 ימים מיום שנשלחה ההתראה, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

הגשת התביעה בהוצאה לפועל

הבקשה מוגשת בטופס ייעודי שנקבע לצורך כך, בצירוף כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה ואישור על משלוח התראה בדואר רשום לנתבע, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה.

בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לנתבע האזהרה מטעם הוצאה לפועל, הנתבע מצדו רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע.

במידה והתנגדות הוגשה במועד, הליכי הוצאה לפועל מעוכבים והתיק עובר להתדיינות בפני בית המשפט המוסמך.

מעוניינים להגיש תביעה כספית בהוצאה לפועל? חייגו כעת 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן

Call Now Buttonניסיון 2
שינוי גודל גופנים