Avi Salman - Law Office

הסדר חובות

הסדר חובות בהוצאה לפועל

פעמים רבות פונים אליי חייבים אשר מתנהלים כנגדם מספר תיקי הוצאה לפועל בסכומים שונים, כאשר אותם חייבים מבקשים לגבש הסדר חובות עם כלל הנושים שעניינו מחיקת חובות וסגירת תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדם. במקרים רבים הליך זה של הסדר חובות עדיף על פרוצדורה של פשיטת רגל או הפטר בהוצאה לפועל. במקרים אלה התוצאה המיוחלת של מחיקת החובות עשויה להתקבל בתוך זמן קצר יותר, תוך חסכון בכסף, במינימום משאבים ובמינימום השלכות על החייב ומשפחתו לעומת הליכים משפטיים כגון פשיטת רגל.

ישנם מספר רב של משתנים המשפיעים על טיבו של הסדר חובות שניתן לגבש עם הנושים. ראשית יצוין, כי משרד עורכי דין לגביית חובות המתמחה בתחום ובעל ניסיון בהסדרי חובות יוכל, על פי רוב, להביא לתוצאות אופטימליות עבור החייב בעניין זה. מעבר לכך, הסדר חוב מסודר הנערך באמצעות עו”ד לחובות יבטיח את זכויות החייב בצורה מיטבית ויביא בסופו של יום למחיקת החובות וסגירת תיקי ההוצאה לפועל כולם.

מכל מקום, הפרמטרים שעשויים להשפיע על טיב הסדר חובות עשויים להיות זהות הנושים, מהות החוב, סכומי החובות, גיל החובות, סוג ההליך שבו מצוי החייב (איחוד תיקים, מוגבל באמצעים, פשיטת רגל) ועוד משתנים נוספים.

הסדר חובות על פי רוב מביא להפחתה בסכום הכולל של החובות, וכן לפריסת החובות לתשלומים על פני תקופה. 

הסדר חובות באיחוד תיקיםהסדר חובות

במקרים רבים, חייבים אשר מתנהלים כנגדם מספר תיקי הוצל”פ מצויים בהליך של איחוד תיקים, במסגרתו כל תיקי ההוצאה לפועל מאוחדים לכדי תיק אב אחד. נשאלת השאלה, מה קורה כאשר חייב המצוי בהליך של איחוד תיקים מעוניין לגבש הסדר חוב עם אחד מהנושים או חלקם?

במקרה כזה נקבע, כי עם פתיחת תיק איחוד תיקים, תשלום חובות לנושים שלא באמצעות תיק האיחוד מהווה העדפת נושים אסורה (בר”ע (מחוזי ת”א) 1654/08 רכטינגר נ” בנק דיסקונט תק-מח 2009(2), 9319 , 9321,(2009). המשמעות היא שאותו חייב לא יוכל לגבש הסדר חוב עם נושה אחד בלבד מחוץ לתיק האיחוד, ובאם עשה כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או על פי בקשת אחד הזוכים בתיק האיחוד, לקבוע כי מדובר בהעדפת נושים אסורה.

במקרים אלה של איחוד תיקים, ככלל ניתן יהיה לגבש הסדר חובות עם מקצת הנושים, רק כאשר הסדר חובות נעשה באמצעות צד ג’ שמעוניין לסייע לחייב ולשלם את החוב עבורו. במקרה זה, תשלום לנושה עשוי שלא להיחשב העדפת נושים אסורה.

תוקף של החלטה להסדר חובות

בפרקטיקה נהוג לעיתים לבקש מרשם ההוצל”פ ליתן תוקף להסדר הפשרה שגובש בין הצדדים. מרגע שניתן תוקף כאמור, כל ההליכים בתיק מעוכבים כל עוד לא הודיע הזוכה כי החייב הפר את ההסדר.

אם החייב מפר את הסדר החוב (למשל לא שילם תשלום במועד), הזוכה עשוי לפנות בבקשה לחידוש הליכי ההוצל”פ כנגד החייב, תוך הקטנת קרן החוב בגין התקבולים ששילם החייב עד כה.

במידה וההסדר כולל תשלומים שעל החייב לשלם על פני תקופה ארוכה, על הזוכה לדווח מידי שלושה חודשים לרשם ההוצל”פ על התקבולים שקיבל מהחייב על חשבון החוב.

עו”ד אבי סלמן הינו מגשר מוסמך, בוגר תואר שני במשפטים עם התמחות ביישוב סכסוכים משא ומתן, מתמחה בגביית חובות והוצאה לפועל, לרבות במו”מ מול נושים לקראת גיבוש הסדרי חוב.

הנכם מוזמנים ליצור קשר ונשמח לסייע: 077-2042380

הסדר חובות או פשיטת רגל? להמשך קריאה אודות הליכי פשיטת רגל למול הסדר חובות 

שינוי גודל גופנים