Avi Salman - Law Office

איחוד תיקים

מהו הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל ?

חייבים אשר נקלעים לחובות רבים לא פעם נאלצים להתמודד למול מספר תיקי הוצאה לפועל הנפתחים כנגדם. הליך של איחוד תיקים בהוצאה לפועל, כשמו כן הוא. ההליך מאפשר לחייב שתלויים ועומדים כנגדו מספר תיקי הוצל”פ, לבקש את איחודם לכדי תיק אב אחד (תיק איחוד).

יצוין, כי לא ניתן לצרף לתיק האיחוד תיקים מסוג תיקי משכון/משכנתא, תיקים שעניינם לא כספי, צווי עשה ותיקי מזונות.

עם מתן צו לאיחוד התיקים, יקבעו לחייב תשלומים חודשיים שעליו לשלם בתיק האיחוד לאחר בחינת יכולתו הכלכלית.

הרציונל לאיחוד תיקים הוא, מצד אחד ייעול הליכי הגבייה במסגרת תיק אב אחד ובכך למנוע הליכים שיינקטו במקביל כנגד החייב במספר תיקים שונים תוך טרטור החייב. 

מאידך, מטרת ההליך לאפשר לחייב לפרוע את חובו כלפי כלל הנושים, במועדים המפורטים בחוק.

איחוד תיקים – אימתי?איחוד תיקים

ההסדר בדבר ההליך נקבע בפרק ז’3 לחוק ההוצאה לפועל, אשר קובע מספר קריטריונים ותנאים להגשת בקשה לאיחוד תיקים.

אחד התנאים המקדמיים לפתיחת הליך של איחוד תיקים, הינו תשלום בסך 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים הפתוחים כנגד החייב. 

הסכום ישולם על ידי החייב במעמד הגשת הבקשה בלשכת ההוצל”פ, ומידי חודש עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד. 

לבסוף, השיקול המרכזי במתן צו לאיחוד תיקים לחייב הינו מבחן יכולת פירעון של החייב.
 
רשם ההוצאה לפועל מתרשם האם  משכורתו של החייב, נכסיו העתידיים, כושר השתכרות שלו וכו’, מלמדים כי החייב מסוגל לפרוע את חובותיו
בכל התיקים העומדים ותלויים כנגדו בתוך פרקי הזמן כדלקמן:
  • שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש”ח.
  • 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ש”ח ואינו עולה על 100,000 ש”ח.
  • 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ש”ח.

החוק למעשה מאפשר תקופה מקסימלית של 4 שנים לפירעון כלל החובות, בהנחה שהחוב גבוה מ-100,000 ₪.

יצוין, כי רשם ההוצל”פ מוסמך לקבוע פרקי זמן ארוכים מאלה שצוינו לעיל מטעמים מיוחדים, או בהתאם להסכמת כלל הזוכים.

במידה ורשם ההוצל”פ סבור שהחייב יוכל לפרוע את החוב בתקופות ארוכות יותר הרשם רשאי להכריז עלי החייב “חייב מוגבל באמצעים“.

במסגרת הכרזת החייב כ”מוגבל באמצעים”, יוטלו על החייב מגבלות שונות (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בכרטיס אשראי ועוד).

שני השיקולים שלעיל – מחד שיעור התשלום שיש לשלם במעמד הבקשה ומאידך יכולת החזר החוב בתקופות הנ”ל- הם שיקולים מהותיים לפני קבלת החלטה

באם להיכנס להליך איחוד תיקים או שמא לפנות להליך חלופי אחר.

לפיכך מומלץ להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בתחום על מנת לבחון את כל החלופות.

איחוד תיקים – השלכות על החייב

ככלל, כל עוד לא ניתן צו איחוד תיקים, לא נעצרים או מושהים הליכי גבייה שננקטו כנגד החייב בתיק ההוצל”פ השונים.

יחד עם זאת, רשם הוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים להורות על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגד החייב לתקופה של עד 60 ימים,

בכפוף לתשלום או במתן ערובה על ידי החייב, וכן להורות בו על נקיטה של כל הליך, לרבות מינוי ממונה, על פי שיקול דעתו.

חסרון משמעותי בהגשת בקשה לאיחוד תיקים הוא צו עיכוב יציאה מן הארץ המוטל על החייב עם הגשת בקשת האיחוד. צו עיכוב יציאה מן הארץ כאמור יבוטל אם החייב סילק את חובותיו ופוזר תיק האיחוד.

איחוד תיקים בשנית

האם לאחר שאוחדו תיקי החייב לכדי תיק איחוד ולאחר מכן פוזר תיק האיחוד (למשל כי החייב לא עמד בצו התשלומים), ניתן יהיה להגיש בקשה מחודשת לאיחוד תיקים?

בסעיף 29(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, תש”ם-1979 נקבע כי:

“חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת; נדחתה בקשת איחוד של חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות הענין חל שינוי יסודי המצדיק זאת”.

כלומר, הכלל הוא כי אין להגיש יותר מבקשה אחת לאיחוד תיקים, אלא אם כן חל שינוי יסודי בנסיבות המקרה.

בתיק הוצל”פ מס’ 21-03244-11-2 נדחתה בקשת החייבת לאיחוד תיקים בשנית, ונקבע ע”י כב’ רשמת ההוצאה לפועל דיאנה פסו-ואגו כי “לכל חייב קיימת הזכות בקיום מינימאלי בכבוד,ונראה, לכאורה,

כי בענייננו החייבת מנהלת משק בית מצומצם, אך אין זה השיקול העיקרי בקבלת ההחלטה..

קשת איחוד תיקים הלכה למעשהאיחוד תיקים ע"י עו"ד הוצאה לפועל

מבחינה פרוצדוראלית, הבקשה מוגשת בלשכת הוצאה לפועל שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל כנגד החייב. 

לבקשה מצורפים גם שאלון בדבר מצבו הכלכלי של החייב (פרטים אודות משכורת, הוצאות, הכנסות, נכסים בבעלות החייב ועוד).

בנוסף, ש לצרף כל מסמך המעיד על היכולת הכלכלית, למשל אישורים בדבר הוצאות, אישורים בדבר מצב רפואי וכו’. 

חשוב מאוד להקפיד על מילוי נכון של הבקשה, הטופס, השאלון וכן תצהיר נאות, וזאת באמצעות עורך דין הוצאה לפועל שזוהי התמחותו. 

כאמור, לפני מתן החלטה האם להיעתר לבקשת איחוד תיקים, רשם הוצאה לפועל יערוך חקירת יכולת של החייב.

במסגרת החקירה,  ניתן לחקור את החייב בחקירה נגדית בנוגע ליכולתו לפרוע את חובותיו. 

דחיית הבקשה לאיחוד תיקים
רשם הוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאיחוד התיקים, אם יתרשם כי נתקיים אחד מאלה:
  • במידה והחייב יוכל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן ארוך מפרקי הזמן שנסקרו לעיל.  במקרה כזה החייב יוכרז מוגבל באמצעים וכפועל יוצא יוטלו עליו הגבלות שונות.
  • החייב מסר בבקשה לאיחוד תיקים או במסמכים שצורפו אליה,  או במהלך חקירת היכולת פרטים כוזבים, או שהעלים פרטים;
  • החייב לא גילה או לא המציא את מלוא המידע על נכסיו או את הפירוט המלא של חובותיו.
  • במסגרת הליך האיחוד, החייב קיבל חיוב כספי או הוציא הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים שלו או של משפחתו. או שלא לצורך ייצור הכנסה שממנה אמורים להיפרע חובותיו;
  • נפתח נגד החייב תיק הוצל”פ נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, והחייב לא הודיע על כך בכתב לרשם ההוצל”פ.

אם כן, חובת הגילוי של החייב ותום לבו מהווים גורמים מכריעים באם להיעתר לבקשה או לדחותה או להתנותה בתנאים. 

לפניה בנושא בקשה לאיחוד תיקים, צרו קשר בטל:  077-2042380 .

לקריאה נוספת בנושא

שינוי גודל גופנים